Kampfgruppe Medals & Badges

Sangerbund Stickpin

Nice desirable Badischer Sangerbund Stickpin
Marked Ges Gesch Schmidhaussler Pforzheim on Reverse
Knurled pin
VG